PRIVACYVERKLARING overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 ("AVG")


PRIVACYVERKLARING

overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 ("AVG")

Geachte gebruiker, Piaggio & C. Spa, verwelkomt u op onze website (de “Website”) en nodigt u uit een moment te nemen voor de volgende informatieve nota (de “Privacyverklaring”), bekendgemaakt overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (“AVG”).

Dit document bevat de beschrijving van alle verwerkingen die de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals hieronder gedefinieerd, uitvoert via de website.

Wij benadrukken verder dat de Privacyverklaring alleen de Website betreft, met uitsluiting dus van elke andere internetsite waarnaar u vanaf de website kunt worden doorverwezen.

Mocht u daarnaast Piaggio producten kopen of gebruikmaken van diensten van Piaggio via de officiële kanalen van Piaggio en niet via de Website, dan ontvangt u op het moment van aankoop een specifieke privacyverklaring, overeenkomstig art. 13 van de AVG, met betrekking tot uw persoonsgegevens die bij die gelegenheid werden verwerkt.

 

1. Wie is de Verwerkingsverantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijke is Piaggio & C. S.p.A., met maatschappelijke zetel in Viale Rinaldo Piaggio, 25, Pontedera (PI) (de “Verwerkingsverantwoordelijke”).

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft ook een Functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (“DPO”), waarmee u rechtstreeks contact kunt opnemen voor de uitoefening van uw rechten en om alle informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of deze Privacyverklaring te ontvangen door te schrijven naar:

Functionaris voor gegevensbescherming (“Data Protection Officer – DPO”)

Viale Piaggio 25

56025 PONTEDERA (PI)

E-Mailadres: dpo@piaggio.com

Fax: +39 0587272961

Tel. +39 0587272495

 

 

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij

2.1 Navigatiegegevens

De voor de werking van de Website gebruikte computersystemen en softwareprocedures verzamelen, tijdens hun normale werk een aantal persoonsgegevens waarvan de doorgifte aan de Verwerkingsverantwoordelijke automatisch voortvloeit uit het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Dit is informatie die niet wordt verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde betrokkenen, maar die juist vanwege de precieze aard en de verwerking en associatie ervan met gegevens in het bezit van derden, de identificatie van derden mogelijk maakt.

Tot deze categorie van gegevens behoren de IP-adressen of de domeinnamen van de computers die de gebruikers gebruiken voor de verbinding met de website, de adressen van het notatiesysteem URI (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde hulpmiddelen, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het antwoordbestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (goed voltooid, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de informatica-omgeving van de gebruiker.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzamelen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de site en om er de correcte werking van te controleren en worden na de verwerking verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid van hypothetische cybermisdaden tegen de Website vast te stellen.

 

2.2 Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de volgende, door het invullen van de formulieren (maskers) van de Website verstrekte persoonsgegevens:

 • persoonlijke gegevens: zoals bijvoorbeeld naam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens, evenals afbeeldingen van u;
 • gegevens met betrekking tot de gesloten overeenkomst;
 • bankgegevens (dat wil zeggen uw IBAN).

                                                               

3. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt en wat is de rechtsgrond van de verwerking

De door het invullen van de verschillende formulieren op de website verstrekte persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt voor de hieronder uiteengezette doeleinden.

 

3.1   Levering van diensten en verkoop van producten

De Verwerkingsverantwoordelijke zal uw persoonsgegevens verwerken om u toegang te kunnen verlenen tot de Website, voor doeleinden die nauw verwant zijn met de verkoop online van producten en het leveren van de online-diensten die keer op keer door de site worden aangeboden, waaronder in het bijzonder, het kunnen reageren op uw verzoeken voor het verzenden van informatiemateriaal over producten en diensten aangeboden door de Verwerkingsverantwoordelijke, het beheer van verzoeken om “proefritten”, u toegang te kunnen verlenen tot promoties en aanbiedingen op de Website, het accepteren van uw eventuele verzoek om deel te nemen aan onze Gemeenschap, en het kunnen verlenen van hulp die u zou kunnen vragen van onze Klantenservice.

Aard van de gegevensverstrekking: Facultatief.

Gevolgen van een weigering om de gegevens te verstrekken: Bij een weigering om de gegevens te verstrekken kan de Verwerkingsverantwoordelijke niet voldoen aan uw verzoeken overeenkomstig het vorige lid.

Rechtsgrond van de verwerking: artikel 6, lid 1, letter b), AVG. Daarom is het verkrijgen van uw voorafgaande toestemming voor de verwerking niet nodig.

Opslagperiode persoonsgegevens: Voor deze doeleinden zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de tijd die strikt noodzakelijk is om aan uw verzoek te voldoen en daarna worden ze bewaard voor de tijd vereist volgens de toepasselijke wetgeving.

 

3.2 Marketingactiviteiten voor producten en diensten die vergelijkbaar zijn met producten waar de gebruiker al om heeft gevraagd

Om u commerciële mededelingen te zenden over vergelijkbare producten en diensten als die waarom u heeft gevraagd en die worden aangeboden door de Verwerkingsverantwoordelijke zal de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens zelf en ook via Verwerkers, die hiervoor zijn aangesteld overeenkomstig art. 28 van de AVG, verwerken.

Doeleinden van de verwerking: Het verzenden van reclamemateriaal, promoties en de verkoop van producten, evenals enquêtes of marktonderzoek en/of commerciële communicatie. 

Aard van de gegevensverstrekking: Facultatief.

Gevolgen van een weigering om de gegevens te verstrekken: Bij een weigering om de gegevens te verstrekken kan de Verwerkingsverantwoordelijke u geen promotie- en marketingcommunicatie zenden

Rechtsgrond van de verwerking: Gerechtvaardigd belang.

Opslagperiode persoonsgegevens: Voor dit doel worden uw persoonsgegevens verwerkt tot uw beslissing om bezwaar te maken tegen de betreffende verwerking en/of om de beëindiging ervan op elk gewenst moment te verkrijgen.

 

3.3 Marketingactiviteiten
Om u commerciële communicatie te sturen met betrekking tot alle door de Verwerkingsverantwoordelijke aangeboden producten en diensten zal de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens zelf en ook via Verwerkers, die hiervoor zijn aangesteld overeenkomstig art. 28 van de AVG, verwerken.

Doeleinden van de verwerking: Het verzenden van reclamemateriaal, promoties en de verkoop van producten, evenals enquêtes of marktonderzoek en/of commerciële communicatie. 

Aard van de gegevensverstrekking: Facultatief.

Gevolgen van een weigering om de gegevens te verstrekken: Bij een weigering om de gegevens te verstrekken kan de Verwerkingsverantwoordelijke u geen promotie- en marketingcommunicatie zenden

Rechtsgrond van de verwerking: Toestemming

Opslagperiode persoonsgegevens: Voor dit doel worden uw persoonsgegevens verwerkt tot uw beslissing om bezwaar te maken tegen de betreffende verwerking en/of om de beëindiging ervan op elk gewenst moment te verkrijgen.

 

4.   Op welke wijzen worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Overeenkomstig de bepalingen van de AVG zal de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvinden op papier, op geautomatiseerde en elektronische wijze, met logica's die nauw verwant zijn met de aangegeven doeleinden en, in elk geval, op wijzen die geschikt zijn om er de veiligheid en vertrouwelijkheid van te garanderen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 32 van de AVG.

 

5. Aan welke entiteiten kunnen uw persoonsgegevens worden meegedeeld en wie kan er bekend mee worden

Voor het nastreven van de doeleinden beschreven onder punt 3 hierboven, zullen uw persoonsgegevens bekend zijn bij de werknemers, met hen gelijkgestelden en de medewerkers van de Verwerkingsverantwoordelijke, die te werk zullen gaan als bevoegde personen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens zullen bovendien worden bekendgemaakt aan en verwerkt door derden die behoren tot de volgende categorieën:

a)   entiteiten gebruikt door de Verwerkingsverantwoordelijke om de Website te beheren;

b) bedrijven die het informatiesysteem van de Verwerkingsverantwoordelijke beheren;

c)   bedrijven en adviseurs die juridisch en/of fiscaal advies verstrekken;

d)   autoriteiten en toezichthoudende en controleorganen, en in het algemeen, openbare of particuliere entiteiten met publicistische functies;

e) entiteiten die de Verwerkingsverantwoordelijke om verschillende redenen gebruikt voor de levering van de gevraagde dienst;

f) aan andere bedrijven van de Piaggio-groep, voor marketing- en directe verkoopdoeleinden, om marktonderzoeken uit te voeren, voor statistische verwerkingen zoals het monitoren van de mate van klanttevredenheid met betrekking tot de diensten en producten van Piaggio en/of andere maatschappijen van de Piaggio-groep, en voor de communicatie met externe entiteiten (bijvoorbeeld leveranciers) als dit nodig is om u te laten profiteren van onze diensten

 

U hebt op elk moment het recht om de toestemming die u mogelijk heeft verstrekt in te trekken. Dit maakt het de Verwerkingsverantwoordelijke onmogelijk om uw persoonsgegevens te blijven gebruiken voor het doel waarvoor u de toestemming zult hebben geweigerd.

In sommige gevallen gaan de entiteiten van de bovenstaande categorieën volledig onafhankelijk te werk als afzonderlijke Verwerkingsverantwoordelijken, in andere gevallen zullen zij specifiek door de Verwerkingsverantwoordelijke aangestelde Verwerkers zijn, overeenkomstig artikel 28 van de AVG.

U kunt de volledige en bijgewerkte lijst van de entiteiten aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aanvragen bij de maatschappelijke zetel van de Verwerkingsverantwoordelijke of door contact op te nemen met de DPO.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie en zullen niet worden verspreid.

 

6.  Gegevens van kinderen

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt geen persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar voor de doeleinden genoemd in de punten 3.1 en 3.2 hierboven.

Als de Gebruiker verklaart jonger dan 16 jaar te zijn, wordt het veld met betrekking tot het verkrijgen van de toestemming automatisch op negatieve wijze ingevuld.

 

7. Geolocatiegegevens

De site kan alleen met de specifieke toestemming van de Betrokkene, die altijd kan worden ingetrokken, geolocatiegegevens verzamelen en verwerken voor het leveren van de door de Gebruiker gevraagde diensten. In dit geval wordt de toestemming gevraagd via een zogenaamde pop-up.

 

8. Welke rechten heeft u als betrokkene?

Met betrekking tot de verwerkingen die in deze Privacyverklaring worden beschreven, kunt u als betrokkene, onder de in de AVG genoemde voorwaarden, de rechten uitoefenen die zijn vastgelegd in de artikelen 15 tot en met 21 van de AVG en, in het bijzonder, de volgende rechten:

              

 • recht van inzage – artikel 15 AVG: het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage van uw persoonsgegevens - met inbegrip van een afschrift ervan - en de communicatie te verkrijgen van, onder andere, de volgende informatie:

o doeleinden van de verwerking

o categorieën van verwerkte persoonsgegevens

o ontvangers aan wie deze zijn of zullen worden meegedeeld

o opslagtermijn van de gegevens of de gebruikte criteria

o rechten van de betrokkene (rectificatie, wissing van de persoonsgegevens, verwerkingsbeperking en recht van bezwaar tegen de verwerking

o recht om een klacht in te dienen

o recht op informatie te ontvangen over de herkomst van uw persoonsgegevens als deze niet bij de betrokkene zijn verzameld

o het bestaan van geautomatiseerd besluitvorming, waaronder profilering;

 • recht op rectificatie – artikel 16 AVG: het recht om, zonder onredelijke vertraging, de rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens en/of de integratie van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;

 

 • recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) - Artikel 17 AVG: het recht om, zonder onredelijke vertraging, de wissing van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, wanneer:
 1. de gegevens niet langer nodig zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt;
 2. u uw toestemming heeft ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking is;
 3. u succesvol bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 4. de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 5. de gegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 6. de persoonsgegevens verzameld werden in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, AVG.

Het recht op gegevenswissing is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak uitgevoerd in het openbaar belang, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

 • recht op beperking van de verwerking – artikel 18 AVG: het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen indien:
 1. de betrokkene de juistheid van de persoonsgegevens betwist;
 2. de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
 3. hoewel de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, zijn deze nodig voor de betrokkene voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. de betrokkene, zoals elders aangegeven, bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het eventueel zwaarder wegen van de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke ten opzichte van die van de betrokkene;

 

 • recht op overdraagbaarheid van gegevens – artikel 20 AVG: het recht om de u betreffende persoonsgegevens, die u aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en het recht om die gegevens, zonder daarbij te worden gehinderd, over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien de verwerking berust op gegeven toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht. Verder moet de betrokkene, voor zover dit technisch haalbaar is, het recht hebben om te verkrijgen dat zijn persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden.

 

 • recht van bezwaar – artikel 21 AVG: het recht om, te allen tijde, bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens op grond van de rechtmatigheid van het gerechtvaardigd belang, waaronder profilering, tenzij er gerechtvaardigde gronden bestaan voor de Verwerkingsverantwoordelijke om de verwerking voort te zetten die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

 • een klacht indienen bij de Toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Rome (RM).

 

Bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend tegen de Verwerkingsverantwoordelijke door contact op te nemen met de referenties vermeld in het vorige punt 1. De Verwerkingsverantwoordelijke zal uw verzoek in behandeling nemen en u onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek zelf, informatie verstrekken over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.

De uitoefening van uw rechten als betrokkene is gratis overeenkomstig artikel 12 van de AVG. Echter, wanneer verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, kan de Verwerkingsverantwoordelijke op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen, of weigeren aan het verzoek gevolg te geven.

Ten slotte informeren wij u dat de Verwerkingsverantwoordelijke verdere informatie kan vragen die nodig is om de identiteit van de betrokkene te bevestigen

 

COOKIEBELEID

We informeren de gebruiker dat Piaggio cookietechnologie gebruikt met als doel het veraangenamen van de navigatie voor alle gebruikers van de website.

Cookies zijn kleine bestanden die de door de Gebruiker bezochte Site naar de browser zendt, waar ze worden opgeslagen om bij het volgende bezoek van dezelfde Gebruiker weer te worden teruggezonden naar de Website zelf.

Cookies worden gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder de authenticatie van de informatie; sessiemonitoring; het opslaan van informatie over specifieke configuraties betreffende de gebruikers van de server.

Dankzij deze cookies kan de Site de Gebruikersgegevens onthouden voor de duur van het bezoek of voor latere bezoeken, en kan de Gebruiker op efficiënte wijze door de pagina's navigeren, worden zijn voorkeuren opgeslagen, kan hij interageren met sociale netwerken zoals Facebook, Google, Instagram en de diensten van Google Maps gebruiken.

 

Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inloggegevens van de gebruiker op te slaan en de gebruikersherkenning automatisch te maken (en daarom de invoerprocedure voor gebruikersnaam en wachtwoord overbodig te maken wanneer de gebruiker de site bezoekt).

De gegevensverwerking vindt plaats met behulp van elektronische of in ieder geval geautomatiseerde, gecomputeriseerde- of telematische instrumenten, met logica's die nauw verwant zijn met de hierboven uiteengezette doeleinden en, in ieder geval, op zodanige wijze dat de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens zelf gewaarborgd zijn.

 

Technische cookies (waarvoor uw toestemming NIET is vereist)

Volgens de geldende wetgeving in Italië is voor het gebruik van cookies niet altijd de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker vereist. In het bijzonder is deze toestemming niet vereist voor technische cookies, dat wil zeggen cookies die uitsluitend dienen voor het verzenden van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk, of voor zover strikt noodzakelijk om een dienst te verlenen die expliciet door de gebruiker wordt gevraagd. Dit zijn met andere woorden, cookies die essentieel zijn voor de werking van de site of die nodig zijn om de door de gebruiker gevraagde handelingen uit te voeren.

 

De Italiaanse Toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (Garante della privacy) rekent tot de technische cookies, voor het gebruik waarvan geen uitdrukkelijke toestemming is vereist:

 • analytische cookies, indien rechtstreeks gebruikt door de beheerder van de site om in geaggregeerde vorm informatie te verzamelen over het aantal gebruikers en hoe zij de site zelf bezoeken;
 • navigatie- of sessiecookies (voor de authenticatie, om een aankoop te doen, enz.);
 • functionele cookies, die de gebruiker in staat stellen te navigeren volgens een reeks geselecteerde criteria (bijvoorbeeld de taal, de geselecteerde producten voor de aankoop) om de hem verleende dienst te verbeteren.

 

Profileringscookies (waarvoor uw TOESTEMMING is vereist): onze site maakt ook gebruik van zogenaamde profileringscookies die we alleen met uw voorafgaande toestemming kunnen installeren.

Profileringscookies worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken en worden gebruikt om advertenties te sturen overeenkomstig de voorkeuren die zij tonen tijdens het surfen op het internet. Deze cookies worden gebruikt om inhoud voor te stellen die het best past bij de gebruikers en hun interesses. Ze kunnen worden gebruikt om gerichte advertenties weer te geven of om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken. Vanwege het invasieve karakter dat dergelijke instrumenten kunnen hebben ten opzichte van de privésfeer van de gebruikers, vereist de Europese en Italiaanse wetgeving dat de gebruiker op adequate wijze wordt geïnformeerd over het gebruik ervan en aldus hun geldige toestemming geeft. Voor profileringscookies is de vrijwillige toestemming vooraf van de geïnformeerde gebruiker vereist, die de site verzamelt op de wijzen voorzien in de Maatregel door de banner die bij het eerste bezoek verschijnt en door de uitgebreide informatie die de gebruiker in staat stelt de betreffende toestemming te verlenen of te weigeren.

 

Directe cookies (van de eigenaar van de website of first-party cookies) en van derden (third-party cookies)

Cookies ontvangen op de terminal van de gebruiker die rechtstreeks door de beheerder van de door de gebruiker bezochte site worden geïnstalleerd, zijn “directe cookies” (of “first-party cookies”). Tijdens het navigeren door de site kan de gebruiker op zijn terminal ook cookies ontvangen van andere sites of webservers (de zogenaamde “third-party cookies” of cookie van derden) die een aantal elementen kunnen bevatten die op de site die hij bezoekt staan (zoals, bijvoorbeeld, afbeeldingen, kaarten, geluiden wonen, specifieke links naar pagina's van andere domeinen). In dit geval betreft het cookies ingesteld door een andere website dan degene die u momenteel bezoekt.

Cookies blokkeren

De gebruiker kan kiezen voor welke cookies hij toestemming geeft via de speciale hieronder voorziene procedure en cookies (geheel of gedeeltelijk) toestaan, blokkeren of verwijderen via de specifieke functies van zijn navigatieprogramma (de zogenaamde browser): in het geval dat alle of een deel van de cookies worden uitgeschakeld, is het echter mogelijk dat de site niet meer kan worden geraadpleegd of dat bepaalde diensten of bepaalde functies van de site niet beschikbaar zijn of niet goed werken en/of dat de Gebruiker genoodzaakt is om iedere keer dat hij de site bezoekt handmatig bepaalde informatie of voorkeuren te wijzigen of in te voeren.

Voor het wijzigen van de instellingen van uw cookies, vindt u onderstaand korte instructies over de wijze waarop dit in de vier populairste browsers kan worden gedaan:

Microsoft Internet Explorer

Klik op het pictogram 'Instrumenten' in de rechterbovenhoek en selecteer 'Internetopties'. Selecteer in het pop-upvenster 'Privacy'. Hier kunt u de instellingen van uw cookies aanpassen.

Google Chrome

Klik op de moersleutel in de rechterbovenhoek en selecteer 'Instellingen'. Selecteer nu 'Toon geavanceerde instellingen' ('Under the hood') en wijzig de instellingen van 'Privacy'.

Mozilla Firefox

Selecteer 'Opties' in het vervolgkeuzemenu in de linkerbovenhoek. Selecteer 'Privacy' in het pop-upvenster. Hier kunt u de instellingen van uw cookies aanpassen.

Safari

Kies in het vervolgkeuzemenu in de rechterbovenhoek 'Voorkeuren'. Selecteer 'Beveiliging' om uw cookieinstellingen aan te passen.

Zoals reeds aangegeven in de banner die bij het eerste bezoek aan de site onmiddellijke verschijnt, zal de gebruiker de toestemming voor het gebruik van alle cookies verstrekken door het selecteren van de virtuele acceptatietoets (bijv. een OK, het aanvinken, enz.), of door het voortzetten van de navigatie op de Site (door bijvoorbeeld het negeren van de banner/pop-up en verdere handelingen uit te voeren). De Gebruiker heeft verder gratis toegang tot de link naar de cookieverklaring zelf die alle cookie-informatie bevat (beschrijving, doelstellingen en opslag), waarin de gebruiker van de site de mogelijkheid heeft om toestemming te geven voor alleen bepaalde categorieën van cookies.

Type cookies

Voor een correcte regulering van de cookies en een bewuste verstrekking of weigering van de toestemming voor het gebruik ervan, vindt u hieronder beknopte informatie over de verschillende categorieën waarin ze zijn onderverdeeld.