ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (“GDPR”)


ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (“GDPR”)

Αξιότιμε Χρήστη, η Piaggio & C. S.p.a., σας καλωσορίζει στον ιστότοπό μας (ο “Ιστότοπος”) και σας καλεί να δώσετε προσοχή στην ακόλουθη πληροφόρηση, (η “Πληροφόρηση”), η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων (“GDPR”).

Το παρόν έγγραφο περιέχει την περιγραφή όλων των επεξεργασιών που πραγματοποιούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζεται παρακάτω, μέσω του Ιστότοπου.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι η πληροφόρηση αφορά μόνο τον Ιστότοπο, επομένως εξαιρείται οποιαδήποτε ιστοσελίδα στην οποία ενδεχομένως να ανακατευθυνθείτε από τον Ιστότοπο.

Επιπλέον, αν αγοράσετε προϊόντα ή χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες Piaggio όχι μέσω του Ιστότοπου αλλά μέσω επίσημων καναλιών Piaggio, κατά την αγορά θα λάβετε συγκεκριμένες πληροφορίες, σύμφωνα με το πρώην άρθρο. 13 του GDPR, σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στη συγκεκριμένη περίπτωση.

 

1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων;

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η Piaggio & C. S.p.A., με νόμιμη έδρα στο Viale Rinaldo Piaggio, 25, Pontedera (PI) (ο “Υπεύθυνος Επεξεργασίας”).

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων έχει επίσης ορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (“ΥΠΔ”), με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή/και την παρούσα πληροφόρηση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Υπεύθυνος Προστασίας των Δεδομένων (“Data Protection Officer – DPO”)

Viale Piaggio 25

56025 PONTEDERA (PI)

E-mail: dpo@piaggio.com

Fax: +39 0587272961

Τηλ.: +39 0587272495

 

 

2. Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

2.1 Δεδομένα πλοήγησης

Τα υπολογιστικά συστήματα και τις διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του Ιστότοπου αποκτούν, κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τους, ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η διαβίβαση εξυπακούεται όταν γίνεται χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του Διαδικτύου.

Πρόκειται για πληροφορίες που δεν συλλέγονται για να συσχετίζονται με ταυτοποιημένα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά οι οποίες, λόγω της φύσης τους, θα μπορούσαν να επιτρέψουν την αναγνώριση των χρηστών, μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με τα δεδομένα που κατέχουν τρίτα μέρη.

Σε αυτή την κατηγορία των δεδομένων περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες που συνδέονται στον ιστότοπο, οι διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) των πόρων που ζητούνται, η ώρα του αιτήματος, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την υποβολή του αιτήματος στο διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται ως απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης από το διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα, κ.λπ.) και άλλες παράμετροι που αφορούν το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του υπολογιστή του χρήστη.

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου καθώς και για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του και διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία. Τα δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση ευθυνών σε περίπτωση υποθετικών εγκλημάτων πληροφορικής κατά του Ιστότοπου.

 

2.2 Δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς μέσω της συμπλήρωσης των format (φόρμες) του Ιστότοπου:

 • προσωπικά στοιχεία: όπως για παράδειγμα όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες διευθύνσεις,
 • δεδομένα σχετικά με τη σύμβαση που συνήφθη,
 • τραπεζικά στοιχεία (δηλ. ο IBAN σας).

 

3. Για ποιους σκοπούς επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα και ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας;

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε συμπληρώνοντας τις διάφορες φόρμες στον ιστότοπο υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς.

 

3.1 Παροχή υπηρεσιών και πώληση προϊόντων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σκοπεύει να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας επιτραπεί η πρόσβαση στον Ιστότοπο, αποκλειστικά για τους σκοπούς που συνδέονται με την πώληση on-line προϊόντων, την παροχή των υπηρεσιών on-line, που κατά καιρούς προσφέρονται στην ιστοσελίδα, μεταξύ των οποίων, ειδικότερα, για να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας για αποστολή πληροφοριακού υλικού σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, για τη διαχείριση των αιτημάτων για “test drive”, για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις προωθήσεις και τις προσφορές που υπάρχουν στον Ιστότοπο, για να αποδέχεται το ενδεχόμενο αίτημα συμμετοχής στην Κοινότητά μας, καθώς επίσης και για να σας παρέχει υποστήριξη που ενδεχομένως να ζητήσετε από την εξυπηρέτηση πελατών Customer care.

Φύση παροχής των δεδομένων: Προαιρετική.

Συνέπειες από την άρνηση παροχής δεδομένων: Η μη παροχή των δεδομένων θα καταστήσει αδύνατο να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

Νομική βάση της επεξεργασίας: άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), GDPR. Ως εκ τούτου, δεν είναι απαραίτητο να ληφθεί προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία.

Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων: Τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς θα υποβληθούν σε επεξεργασία για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο προκειμένου να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας και στη συνέχεια θα φυλάσσονται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, μετά την εκτέλεσή του.

 

3.2 Δραστηριότητα μάρκετινγκ σε προϊόντα και υπηρεσίες ανάλογες με αυτές που έχει ήδη ζητήσει ο Χρήστης

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σκοπεύει να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας αποστείλει εμπορικές ανακοινώσεις για προϊόντα και υπηρεσίες, ανάλογα με αυτά που ζητούνται από εσάς και προσφέρονται από τον ίδιο τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, και μέσω των Υπεύθυνων, οι οποίοι θα οριστούν για το συγκεκριμένο σκοπό σύμφωνα με το άρθρο 28 του GDPR.

Σκοπός της επεξεργασίας: Αποστολή διαφημιστικού υλικού, προώθηση και πώληση προϊόντων, καθώς και έρευνες ή έρευνα αγοράς ή/και εμπορικές ανακοινώσεις.

Φύση παροχής των δεδομένων: Προαιρετική.

Συνέπειες από την άρνηση παροχής δεδομένων: Η μη παροχή των δεδομένων θα καταστήσει αδύνατη για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας την αποστολή μηνυμάτων προώθησης και μάρκετινγκ

Νομική βάση της επεξεργασίας: Έννομο συμφέρον.

Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων: Τα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό αυτό θα υποβληθούν σε επεξεργασία μέχρι να αποφασίσετε να αντιταχθεί τε στην επεξεργασία τους ή/και να επιτύχετε τη διακοπή της επεξεργασίας οποιαδήποτε στιγμή.

 

3.3 Δραστηριότητες μάρκετινγκ
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σκοπεύει να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας αποστείλει εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που προσφέρονται από τον ίδιο τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, και μέσω των Υπεύθυνων, οι οποίοι θα οριστούν για το συγκεκριμένο σκοπό σύμφωνα με το άρθρο 28 του GDPR.

Σκοπός της επεξεργασίας: Αποστολή διαφημιστικού υλικού, προώθηση και πώληση προϊόντων, καθώς και έρευνες ή έρευνα αγοράς ή/και εμπορικές ανακοινώσεις.

Φύση παροχής των δεδομένων: Προαιρετική.

Συνέπειες από την άρνηση παροχής δεδομένων: Η μη παροχή των δεδομένων θα καταστήσει αδύνατη για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας την αποστολή μηνυμάτων προώθησης και μάρκετινγκ

Νομική βάση της επεξεργασίας: Συγκατάθεση

Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων: Τα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό αυτό θα υποβληθούν σε επεξεργασία μέχρι να αποφασίσετε να αντιταχθεί τε στην επεξεργασία τους ή/και να επιτύχετε τη διακοπή της επεξεργασίας οποιαδήποτε στιγμή.

 

4. Τρόπος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR, με χρήση χαρτιού, ηλεκτρονικά και μέσω τηλεματικής, με λογική που συνδέεται στενά με τους υποδεικνυόμενους σκοπούς και, σε κάθε περίπτωση, με κατάλληλες μεθόδους για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από το άρθρο 32 GDPR.

 

5. Σε ποια υποκείμενα μπορούν να κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα και ποιος μπορεί να λάβει γνώση αυτών

Για την επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο 3, τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι διαθέσιμα στους εργαζόμενους, στο εξομοιούμενο προσωπικό και τους συνεργάτες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, οι οποίοι θα λειτουργούν ως εξουσιοδοτημένες οντότητες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιούνται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτους που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) υποκείμενα τα οποία χρησιμοποιεί ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τη διαχείριση του Ιστότοπου,

β) εταιρείες που διαχειρίζονται το σύστημα πληροφορικής του Υπεύθυνου Επεξεργασίας,

γ) εταιρείες και συμβούλους που παρέχουν νομικές ή/και φορολογικές συμβουλές,

δ) αρχές και όργανα εποπτείας και ελέγχου και γενικότερα δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς με αρμοδιότητες στο δημόσιο τομέα,

ε) υποκείμενα τα οποία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, για διάφορους λόγους, χρησιμοποιεί για την παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας,

στ) σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Piaggio, για σκοπούς μάρκετινγκ, άμεσης πώλησης, προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνες αγοράς, για στατιστική επεξεργασία, όπως παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Piaggio ή/και άλλων εταιρειών του Ομίλου Piaggio, καθώς και για την επικοινωνία με τρίτους (για παράδειγμα προμηθευτές), αν αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσετε να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες μας.

 

Θα έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι αδύνατο για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό για τον οποίο αρνηθήκατε τη συγκατάθεσή σας.

Τα υποκείμενα που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες λειτουργούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, με πλήρη αυτονομία ως διακριτοί Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, ενεργούν υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας που ορίζονται ειδικά από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 28 GDPR.

Ο πλήρης και ενημερωμένος κατάλογος των υποκειμένων στους οποίους μπορούν να κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να ζητηθεί από τη νόμιμη έδρα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων ή επικοινωνώντας με τον ΥΠΔ.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαδοθούν.

 

6. Στοιχεία ανηλίκων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ατόμων κάτω των 16 ετών για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους 3.1, και 3.2 παραπάνω.

Εάν ο Χρήστης δηλώσει ότι είναι κάτω των 16 ετών, το πεδίο που σχετίζεται με τη συλλογή της συγκατάθεσης θα είναι προκαταβολικά συμπληρωμένο αρνητικά.

 

7. Δεδομένα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης

Ο ιστότοπος μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης για την παροχή υπηρεσιών που ζητούνται από τον Χρήστη, μόνο με τη ειδική συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου, η οποία μπορεί πάντα να ανακληθεί. Σε αυτή την περίπτωση η συγκατάθεση θα ζητηθεί μέσω ενός γνωστού ως αναδυόμενου παραθύρου.

 

8. Ποια δικαιώματα έχετε ως ενδιαφερόμενο μέρος;

Σε σχέση με τους σκοπούς επεξεργασίας που περιγράφονται στην παρούσα Πληροφόρηση, ως ενδιαφερόμενο μέρος, θα μπορείτε, όπως προβλέπεται από το GDPR, να ασκείτε τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στα άρθρα 15 έως 21 του GDPR και, ειδικότερα, τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – άρθρο 15 GDPR: δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν ή όχι βρίσκεται σε εξέλιξη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και, σε καταφατική περίπτωση, να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα - συμπεριλαμβανομένου ενός αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων - και της γνωστοποίησης, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων πληροφοριών:
  • σκοπός της επεξεργασίας
  • κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία
  • αποδέκτες στους οποίους έχουν διαβιβαστεί ή πρόκειται να κοινοποιηθούν
  • περίοδος διατήρησης των δεδομένων ή κριτήρια που χρησιμοποιούνται
  • δικαιώματα του ενδιαφερόμενου (διόρθωση, διαγραφή προσωπικών δεδομένων, περιορισμός της επεξεργασίας και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία
  • δικαίωμα να προβαίνετε σε ένσταση
  • δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των προσωπικών σας δεδομένων, αν δεν έχουν συλλεχθεί από τον ενδιαφερόμενο
  • ύπαρξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ – άρθρο 16 GDPR: δικαίωμα να αποκτήσετε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν ή/και την ενσωμάτωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων

 

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΘΗΣ) – άρθρο 17 GDPR: δικαίωμα να αποκτήσετε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, όταν:
 1. τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία
 2. Έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει καμία άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
 3. Έχετε αντιταχθεί με επιτυχία στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 4. τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,
 5. τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εκπληρωθεί μια νομική υποχρέωση,
 6. τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν σχετικά με την προσφορά υπηρεσιών της εταιρείας πληροφόρησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του GDPR.

Το δικαίωμα διαγραφής δεν ισχύει στο βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που επιτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για τη βεβαίωση, άσκηση ή υπεράσπιση ενός δικαιώματος στο δικαστήριο.

 

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – άρθρο 18 GDPR: δικαίωμα να επιτύχετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν:
 1. ο ενδιαφερόμενος αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών του δεδομένων,
 2. η επεξεργασία είναι παράνομη και ο ενδιαφερόμενος αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητεί, αντιθέτως, να περιοριστεί η χρήση τους
 3. μολονότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν τα χρειάζεται πλέον για λόγους επεξεργασίας, τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα στο υποκείμενο προκειμένου να εξακριβώσει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί το δικαίωμά του ενώπιον του δικαστηρίου,
 4. ο ενδιαφερόμενος αντιτάχθηκε στην επεξεργασία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εν αναμονή της εξακρίβωσης της ενδεχόμενης επικράτησης των νόμιμων λόγων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας σε σχέση με τους λόγους του ενδιαφερόμενου.

 

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – άρθρο 20 GDPR: δικαίωμα να λάβει, σε δομημένη μορφή, κοινής και χρήσης και σε αναγνώσιμη μορφή, από μια αυτόματη συσκευή, τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, τα οποία παρείχε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και το δικαίωμα να τα στείλει σε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας, χωρίς εμπόδια, όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση και γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα. Επιπλέον, το δικαίωμα να επιτύχει τη μετάδοση των προσωπικών δεδομένων απευθείας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

 

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΤΑΞΗΣ – άρθρο 21 GDPR: το δικαίωμα να αντιτάσσεται ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων με βάση την κατάσταση νομιμότητας του νόμιμου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εκτός εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να συνεχίσει την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ενδιαφερομένου ή για τη βεβαίωση, άσκηση ή υπεράσπιση ενός δικαιώματος στο δικαστήριο.

 

 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ στην Εγγυητική Αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, Piazza di Montecitorio αρ. 121, 00186, Ρώμη (RM).

 

Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν, έναντι του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, με επικοινωνία με βάση τα στοιχεία που παρέχονται στην παράγραφο 1 παραπάνω. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα αναλάβει το αίτημά σας και την παροχή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από ένα μήνα μετά την παραλαβή, πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν σχετικά με το αίτημά σας.

 

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας ως ενδιαφερόμενου μέρους είναι δωρεάν σύμφωνα με το άρθρο 12 του GDPR. Ωστόσο, στην περίπτωση εμφανώς αβάσιμων ή υπερβολικών απαιτήσεων, ακόμα και λόγω της επαναληπτικότητας τους, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να σας χρεώσει μια λογική συνεισφορά στα έξοδα, ενόψει των διοικητικών δαπανών προκειμένου να χειριστεί το αίτημά σας ή να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός του.

 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Σας ενημερώνουμε ότι η Piaggio χρησιμοποιεί την τεχνολογία «cookie», προκειμένου να καταστήσει πιο ευχάριστη την εμπειρία περιήγησης όλων των Χρηστών που επισκέπτονται τον Ιστότοπο.

Τα cookie είναι μικρά αρχεία που στέλνει ο Ιστότοπος που επισκέπτεται ο Χρήστης στο πρόγραμμα περιήγησης, όπου αποθηκεύονται πριν από την εκ νέου μετάδοσή τους στον ίδιο τον Ιστότοπο κατά την επόμενη επίσκεψη του ίδιου του Χρήστη.

Τα cookie χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς, μεταξύ των οποίων και η διενέργεια της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Παρακολούθηση των συνεδριών. Αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένες ρυθμίσεις χρηστών που έχουν πρόσβαση στο διακομιστή.

Επιτρέπουν στον Ιστότοπο να «θυμάται» τα δεδομένα του Χρήστη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ή στις επόμενες επισκέψεις, επιτρέπουν στο Χρήστη να πλοηγηθεί στις σελίδες αποτελεσματικά, αποθηκεύουν τις προτιμήσεις του, επιτρέποντας στον τελευταίο να αλληλεπιδρά με τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Google +, το Instagram και να προσφέρουν τις υπηρεσίες Google Maps.

 

Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των δεδομένων σύνδεσης του Χρήστη και ως εκ τούτου να γίνει αυτόματη αναγνώριση του Χρήστη (συνεπώς, αποφεύγοντας τη διαδικασία εισαγωγής ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης κάθε φορά που ο Χρήστης επισκέπτεται τον Ιστότοπο).

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών οργάνων ή, σε κάθε περίπτωση, αυτοματοποιημένων, υπολογιστικών ή τηλεματικών οργάνων, με λογικές λειτουργίας που σχετίζονται αποκλειστικά με τους σκοπούς που εκφράζονται ανωτέρω και, σε κάθε περίπτωση, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

 

Τεχνικά Cookie (που ΔΕΝ απαιτούν τη συγκατάθεσή σας)

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ιταλία, για τη χρήση των cookie δεν απαιτείται πάντοτε ρητή συγκατάθεση. Ειδικότερα, η συγκατάθεση δεν απαιτείται για τα επονομαζόμενα «τεχνικά» cookie, δηλαδή εκείνα που χρησιμοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της επικοινωνίας σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή που είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να παρασχεθεί μια υπηρεσία που έχει ρητά ζητήσει ο χρήστης. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για cookie που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστότοπου ή που απαιτούνται για την εκτέλεση υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το Χρήστη.

Μεταξύ των τεχνικών cookie, για τα οποία δεν απαιτείται συγκατάθεση για τη χρήση τους, η ιταλική Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων συμπεριλαμβάνει επίσης:

 • τα «cookie analytics» όταν χρησιμοποιούνται απευθείας από το διαχειριστή του Ιστότοπου προκειμένου να συλλέγονται πληροφορίες, σε συγκεντρωτική μορφή, σχετικά με τον αριθμό χρηστών και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επισκέπτονται τον Ιστότοπο,
 • τα cookie πλοήγησης ή συνεδρίας (για ταυτοποίηση, διενέργεια αγορών, κ.λπ.),
 • τα cookie λειτουργίας, που επιτρέπουν στο Χρήστη να περιηγηθεί με βάση μια σειρά επιλεγμένων κριτηρίων (π.χ., γλώσσα, προϊόντα που επιλέγονται για αγορά), προκειμένου να βελτιωθεί η υπηρεσία που παρέχεται στον ίδιο.

 

Cookie κατάρτισης προφίλ (που απαιτούν τη συγκατάθεσή σας): ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί επίσης τα cookie γνωστά ως κατάρτισης προφίλ που μπορούμε να εγκαταστήσουμε μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Τα cookie δημιουργίας προφίλ στοχεύουν στη δημιουργία προφίλ σχετικά με τους χρήστες και χρησιμοποιούνται για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων, σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εκφράζονται από τον ίδιο το χρήστη στο πλαίσιο της πλοήγησής του στο δίκτυο. Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται προκειμένου να παρουσιάζεται το πιο συναφές περιεχόμενο για τους χρήστες και τα ενδιαφέροντά τους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων ή για να περιορίσουν τον αριθμό των φορών που είδαν μια διαφήμιση. Δεδομένης της σημαντικής διεισδυτικότητας που μπορεί να έχουν στην ιδιωτική σφαίρα των χρηστών, ο ευρωπαϊκός και ο ιταλικός κανονισμός απαιτούν επαρκή πληροφόρηση του χρήστη σχετικά με τη χρήση τους προκειμένου να μπορεί ο ίδιος να εκφράσει έτσι έγκυρα την έγκρισή του. Τα cookie κατάρτισης προφίλ, απαιτούν προηγούμενη ελεύθερη έγκριση κατόπιν ενημέρωσης του χρήστη, την οποία ο Ιστότοπος αποκτά υπό την προβλεπόμενη από τον κανονισμό μορφή, μέσω του banner που εμφανίζεται κατά την πρώτη επίσκεψη, καθώς και μέσω λεπτομερούς πληροφόρησης, που επιτρέπει στο Χρήστη να παρέχει ή να αρνηθεί τη συγκατάθεσή του.

 

Τα cookies πρώτου μέρους και τρίτων

Εάν τα cookies που λαμβάνονται από το τερματικό του χρήστη εγκαθίστανται απευθείας από τον χειριστή του ιστότοπου που επισκέπτεται ο Χρήστης, αυτά είναι cookie πρώτου μέρους. Κατά την περιήγηση στον Ιστότοπο, ο Χρήστης μπορεί να λαμβάνει στο τερματικό του και cookie διαφορετικών ιστότοπων ή διακομιστών (γνωστά ως cookie «τρίτων»), στα οποία μπορούν να παραμένουν ορισμένα στοιχεία (όπως, για παράδειγμα, εικόνες, χάρτες, ήχοι, ειδικοί σύνδεσμοι σε σελίδες άλλων domain names) που υπάρχουν στον ιστότοπο που επισκέπτεται ο ίδιος χρήστης. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για τα cookie που έχουν ρυθμιστεί από ένα δικτυακό τόπο διαφορετικό από εκείνο που επισκέπτεται τη συγκεκριμένη στιγμή ο χρήστης.

 

Αποκλεισμός cookie

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ποια cookie θα εγκρίνει μέσω της κατάλληλης διαδικασίας που προβλέπεται πιο κάτω, καθώς και να εγκρίνει, μπλοκάρει ή διαγράψει (εν όλω ή εν μέρει) τα cookie μέσω των ειδικών λειτουργιών του προγράμματος πλοήγησης (γνωστό ως browser): Ωστόσο, στην υποθετική περίπτωση κατά την οποία απενεργοποιούνται όλα ή μερικά από τα cookies, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο ή σε ορισμένες υπηρεσίες ή συγκεκριμένες λειτουργίες να μην είναι διαθέσιμες ή να μην λειτουργούν σωστά ή/και ο χρήστης να αναγκαστεί να αλλάζει ή να εισαγάγει μη αυτόματα κάποιες πληροφορίες ή προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο.

Αν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookie σας, παρακάτω αναφέρονται σύντομες οδηγίες σχετικά με το πώς μπορεί να γίνει αυτό με τα τέσσερα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης:

Microsoft Internet Explorer

Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Εργαλεία» στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε «Επιλογές Internet». Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων». Εδώ μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των cookie σας.

Google Chrome

Κάντε κλικ στο αγγλικό κλειδί στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε «Ρυθμίσεις». Στη συνέχεια, επιλέξτε «Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων» ((“Under the hood'”) και αλλάξτε τις ρυθμίσεις «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων».

Mozilla Firefox

Από το αναπτυσσόμενο μενού στην επάνω αριστερά πλευρά, επιλέξτε «Επιλογές». Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων». Εδώ μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των cookie σας.

Safari

Από το αναδυόμενο μενού ρύθμισης στην επάνω δεξιά γωνία επιλέξτε «Προτιμήσεις». Επιλέξτε «Ασφάλεια» και εδώ μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των cookie σας.

Όπως αναφέρεται στο banner που εμφανίζεται άμεσα κατά την πρώτη επίσκεψη στον Ιστότοπο, η συγκατάθεση για τη χρήση όλων των cookies που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να παρέχεται από τον Χρήστη είτε επιλέγοντας το εικονικό πλήκτρο αποδοχής (π.χ. ΟΚ, τσεκάρισμα επιλογής, κ.λπ.) είτε με τη συνέχιση της πλοήγησης στον ιστότοπο (π.χ., αγνοώντας το banner/pop-up και τη διεξαγωγή περαιτέρω ενεργειών). Ο Χρήστης θα έχει επίσης ελεύθερη πρόσβαση στο σύνδεσμο με τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα cookie (περιγραφή, σκοπός και διατήρηση), στον οποίο ο Χρήστης του ιστότοπου θα έχει την ευκαιρία να εκφράσει τη συγκατάθεσή του μόνο για ορισμένες κατηγορίες cookie.

 

Τύποι cookie

Προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή ρύθμιση των cookie, καθώς και μια συνειδητή εκδήλωση της συγκατάθεσης για τη χρήση ή όχι των ιδίων, παρακάτω αναφέρεται μια σύντομη πληροφόρηση σχετικά με τις διάφορες κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται.

 

1) Τεχνικά Cookie

Παρακάτω αναφέρονται τα τεχνικά cookie που χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/

cookie-usage

 

2) Cookie δημιουργίας προφίλ

Ο Ιστότοπος, επειδή δεν χρησιμοποιεί cookie δημιουργίας προφίλ, δεν θεωρεί σκόπιμη τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη.

Παρακάτω αναφέρονται τα cookie κατάρτισης προφίλ που χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο:

Amnet: https://www.amnetgroup.com/terms-and-privacy/

Adform: http://site.adform.com/privacy-policy/en

Doubleclick: https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/

Sizmek: https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedin/

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Zanox: https://www.awin.com/gb/legal

Tradedoubler: http://www.tradedoubler.com/it/politica-sulla-privacy/

Refine: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out